Αποποίηση Ευθύνης / Disclaimer

Δεν διεκδικούνται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας από τον ιστότοπό μας και στο βαθμό που υλικό μπορεί να φαίνεται ότι παραβιάζεται ή καταπατείται, ισχυριζόμαστε ότι αυτή η εικαζόμενη παράβαση είναι επιτρεπτή σύμφωνα με τις αρχές της θεμιτής χρήσης των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων. Αν πιστεύετε ότι το υλικό χρησιμοποιήθηκε με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο, σας βεβαιώνουμε πως έγινε ακούσια και σας παρακαλούμε να επικοινωνήστε μαζί μας.

No copyright is claimed by our site and to the extent that material may appear to be infringed, we assert that such alleged infringement is permissible under fair use principles in copyright laws. If you believe material has been used in an unauthorized manner, we assure you that it was done unintentionally and we kindly ask you to contact us.

Contact Us